میزان بازدهی سهم هایی که طی سال 96 به بازار عرضه اولیه شدند