سیگنال خرید سهام شماره 1

نماد: بساما

تاریخ ارائه سیگنال: 3 دی

توضیحات: این سهم در تاریخ 19 دی، به قیمت 3200 هم رسید و 25 دی به هدف خود رسید

بازدهی15 درصد سود طی 7 روز


سیگنال خرید سهام شماره 2

نماد: کماسه

تاریخ ارائه سیگنال3 دی

توضیحات: این سهم در 4 دی به قیمت خرید رسید و سیگنال خروج آن در قیمت 4600 در 17 دی داده شد

بازدهی10% طی 12 روز

برای مشاهده بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید


سیگنال خرید سهام شماره 3

به دلیل این که این سهم هنوز به هدف خود نرسیده و به دلیل اینکه افرادی که عضو کانال vip هستند، حقی از ایشان ضایع نشود تا نرسیدن به هدف نام سیگنال منتشر نخواهد شد

نماد: **

تاریخ ارائه سیگنال**

توضیحات**

بازدهی**سیگنال خرید سهام شماره 4

به دلیل این که این سهم هنوز به هدف خود نرسیده و به دلیل اینکه افرادی که عضو کانال vip هستند، حقی از ایشان ضایع نشود تا نرسیدن به هدف نام سیگنال منتشر نخواهد شد

نماد: **

تاریخ ارائه سیگنال**

توضیحات**

بازدهی**


سیگنال خرید سهام شماره 5

نماد: تکنار

تاریخ ارائه سیگنال17 دی

توضیحات: این سهم به قیمت پیشنهادی خرید نرسید و رشد خود را آغاز کرد طی 3 روز به هدف تعیین شده خود که 9500 ریال بود رسید

بازدهی18 درصد سود طی 5 روز


سیگنال خرید سهام شماره 6

به دلیل این که این سهم هنوز به هدف خود نرسیده و به دلیل اینکه افرادی که عضو کانال vip هستند، حقی از ایشان ضایع نشود تا نرسیدن به هدف نام سیگنال منتشر نخواهد شد

نماد: **

تاریخ ارائه سیگنال**

توضیحات**

بازدهی**


سیگنال خرید سهام شماره 7

به دلیل این که این سهم هنوز به هدف خود نرسیده و به دلیل اینکه افرادی که عضو کانال vip هستند، حقی از ایشان ضایع نشود تا نرسیدن به هدف نام سیگنال منتشر نخواهد شد

نماد: **

تاریخ ارائه سیگنال**

توضیحات**

بازدهی**


عضویت در کانال تلگرام vip   کلیک کنید