سیگنال خرید سهام شماره 1

نماد: مرقام

تاریخ ارائه سیگنال: 1 مهر

توضیحات: این سهم در تاریخ 1 مهر در قیمت 4240 هم معامله شد و در تاریخ 8 مهر به هدف خود رسید و حتی در قیمت های بالاتر هم معامله شد (5160 ریال)

بازدهی17 درصد سود طی 7 روز

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید

برای مشاهده بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید


سیگنال خرید سهام شماره 2

نماد: حریل

تاریخ ارائه سیگنال1 مهر

توضیحات: این سهم در تاریخ 1 مهر در قیمت پیشنهادی معامله شد و توانست تا 1740 ریال هم صعود کند اما با توجه به ریزش بازار سهم مجددا تا 1130 ریال ریزش کرد. سیگنال فروش این سهم در قیمت 1220 ریال در آذر ماه داده شد

بازدهی20 درصد ضرر طی 2 ماه

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید


سیگنال خرید سهام شماره 3

نماد: ثغرب

تاریخ ارائه سیگنال1 مهر

توضیحات: این سهم در تاریخ 1 مهر در قیمت 1330 معامله می شد تا 8 مهر توانست به قیمت 1500 هم برسد اما با ریزش بازار سهم تا قیمت 900 ریزش کرد. سیگنال فروش سهم در قیمت 1030 در آذر ماه داده شد

بازدهی25 درصد ضرر طی 2 ماه

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنیدسیگنال خرید سهام شماره 4

نماد: خصدرا

تاریخ ارائه سیگنال1 مهر

توضیحات: این سهم در تاریخ 1 مهر درقیمت 18300 ریال معامله می شد و توانست تا 22000 ریال هم رشد کند اما با ریزش بازار سهم تا 15000 ریال افت کرد. فعلا سیگنال فروش سهم به دلایل بنیادی سهم داده نشده است.

بازدهی: **

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید


سیگنال خرید سهام شماره 5

نماد: تپکو

تاریخ ارائه سیگنال3 مهر

توضیحات: این سهم بهترین سیگنال مهرماه بود که توانست در بازار منفی 100 درصد رشد کند. تپکو در روزهای منفی بازار چند روز متوالی صف فروش بود تا زمانی که قیمت سهم به 2090 ریال رسید و صف فروش بود. مجددا در این قیمت توصیه به خرید کردیم و در کانال اعلام کردیم که با توجه به بنیادی شرکت 15 الی 25 درصد سبد رو به تپکو اختصاص بدن

بازدهی: 80 درصد سود طی 2 ماه

مشاهده قیمت فعلی: کلیک کنید


برای مشاهده ادامه بازدهی ها روی ادامه مطلب کلیک کنید 


سیگنال خرید سهام شماره 6

نماد: لپارس

تاریخ ارائه سیگنال4 مهر

توضیحات: این سهم در تاریخ 4 مهر به منطقه خرید نرسید و رشد خود را تا قیمت 6500 استارت زد. پس از ریزش بازار سهم مجددا به قیمت 4800 رسید. سیگنال خروج از این سهم آبان ماه در قیمت 6700 داده شد. 

بازدهی: 20 درصد سود طی 1.5 ماه 

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید

سیگنال خرید سهام شماره 7

نماد: بخاور

تاریخ ارائه سیگنال4 مهر

توضیحات: این سهم در تاریخ 4 مهر با صف خرید همراه شد و به منطقه پیشنهادی خرید نرسید

بازدهی: **

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید


سیگنال خرید سهام شماره 8

نماد: سپ

تاریخ ارائه سیگنال: 30 درصد سود طی 1.5 ماه 

توضیحات: این سهم جز سیگنال های خوب مهر ماه بود که توانست در بازار منفی بازده مناسبی نصیب سهامداران کند

بازدهی**** 

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید


سیگنال خرید سهام شماره 9

نماد: بساما

تاریخ ارائه سیگنال6 مهر

توضیحات: این سهم در تاریخ 4 مهر به منطقه خرید رسید اما با ریزش بازار با افت قیمتی مواجه شد. سیگنال خروج از سهم در آذر ماه حوالی قیمت 4200 داده شد

بازدهی: 15 درصد ضرر طی 2 ماه

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید


سیگنال خرید سهام شماره 10

نماد: کماسه

تاریخ ارائه سیگنال7 مهر

توضیحات: کماسه به قیمت پیشنهادی خرید رسید اما با ضرر مواجه گردید و سیگنال خروج در آذر ماه در قیمت 5000 داده شد.

بازدهی:  15 درصد ضرر طی 2 ماه

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنیدسیگنال خرید سهام شماره 11

نماد: حبندر

تاریخ ارائه سیگنال8 مهر

توضیحات: سیگنال فروش این سهم در آبان ماه با قیمت 4300 ریال داده شد

بازدهی 30 درصد ضرر طی 2 ماه

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید


سیگنال خرید سهام شماره 12

نماد: رتکو

تاریخ ارائه سیگنال9 مهر

توضیحات: این سهم به قیمت خرید رسید و در بازار منفی توانست رشد خوبی کند. سیگنال خروج در قیمت 19000 داده شو

بازدهی: 20 درصد سود طی 3 هفته

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید


سیگنال خرید سهام شماره 13

نماد: ریشمک

تاریخ ارائه سیگنال9 مهر

توضیحات: متاسفانه ریشمک جز سیگنال های ضررده بوده که سیگنال خروج آن در قیمت 14000 داده شد

بازدهی30 درصد ضرر طی 2 ماه

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید


سیگنال خرید سهام شماره 14

نماد: حریل

تاریخ ارائه سیگنال14مهر

توضیحات: این سهم همانند سیگنال حریل شماره 2 سیگنال خروج در قیمت 1240 داده شد

بازدهی30 درصد ضرر طی 2 ماه

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید


سیگنال خرید سهام شماره 15

نماد: ثتران

تاریخ ارائه سیگنال9 مهر

توضیحات: سیگنال خروج این سهم در قیمت 1050 داده شد

بازدهی 25 درصد ضرر طی 2 ماه

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید

سیگنال خرید سهام شماره 16


نماد: واتی

تاریخ ارائه سیگنال9 مهر

توضیحات: این سهم هم متاسفانه با ضرر مواجه شد و سیگنال خروج در قیمت 1900 داده شد

بازدهی 30 درصد سود طی 2 ماه

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید

سیگنال خرید سهام شماره 17


نماد: دی

تاریخ ارائه سیگنال28 مهر

توضیحات: پیشنهاد فروش این سهم در همان قیمت خرید داده شد و سر به سر از سیگنال دی خروج کردیم

بازدهی سر به سر

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید

سیگنال خرید سهام شماره 18


نماد: چکارن

تاریخ ارائه سیگنال27 مهر

توضیحات: این سهم در حال حاضر به هدف خود رسیده است و در قیمت 7770 مجددا سیگنال خرید برای ماه آذر قرار گرفته است

بازدهی 20 درصد سود طی 1 ماه

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید

سیگنال خرید سهام شماره 19

نماد: آپ

تاریخ ارائه سیگنال28 مهر

توضیحات: آپ هم جز سیگنال های نوسانی خوب بود و توانست 15 درصد سود نصیب سرمایه گذاران کند

بازدهی 15 درصد سود طی 2 هفته

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید

سیگنال خرید سهام شماره 21


نماد: نوین

تاریخ ارائه سیگنال29 مهر

توضیحات: این سهم هنوز در قیمت پیشنهادی خرید قرار دارد و سیگنال جدید کانال در آذر ماه قرار گرفت

بازدهی:  ***

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید

سیگنال خرید سهام شماره 22


نماد: شاراک

تاریخ ارائه سیگنال30 مهر

توضیحات: این سهم نسبت به تاریخ سیگنال رشد انچنانی نکرده و هنوز در منطقه خرید قرار دارد

بازدهی ****

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید

سیگنال خرید سهام شماره 23


نماد: شغدیر

تاریخ ارائه سیگنال30 مهر

توضیحات: سیگنال خروج سهم در قیمت سر به سر داده شد

بازدهی ****

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید


سیگنال خرید سهام شماره 24


نماد: وبانک

تاریخ ارائه سیگنال30 مهر

توضیحاتاین سهم نسبت به تاریخ سیگنال رشد انچنانی نکرده و هنوز در منطقه خرید قرار دارد

بازدهی **

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید

سیگنال خرید سهام شماره 25


نماد: فملی

تاریخ ارائه سیگنال30 مهر

توضیحات: سیگنال فروش سهم با رسیدن به منطقه حد ضرر صادر شد

بازدهی 8 درصد ضرر طی 1 ماه

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید


بازدهی سیگنال های شهریور 97 کانال vip   کلیک کنید

عضویت در کانال تلگرام vip   کلیک کنید