آخر هر ماه صورت وضعیت پورتفوی افراد مختلفی که برای آن ها خدمت سبدگردانی انجام می شود در سایت ارائه خواهد شد